Regler og vilkår 2024

Påmeldingsfrist er 3. mars 2024.

Påmeldingsavgift blir kun tilbakebetalt ved avmelding før 1. mars 2024

Vi sender gebyr for trekking av lag etter påmeldingsfristen 1. mars 2024. Trekking av lag før kampoppsettet er publisert er kr. 3.000,- per lag, mens trekking av lag etter kampoppsettet er publisert er kr. 6.000,- per lag.

Avmelding skal skje via mail til cup@kolstad-handball.no

Full pris for leder med lag som bor på hotell. En gratis leder når lag ligger på skole.

Turneringsreglement for REMA 1000 Trondheim Håndballcup


En spiller kan kun delta på ett lag i en og samme klasse, der det er viderespill. I Aktivitetsserie aksepterer vi rullering på lagene, men det bør tilstrebes lik spilletid. Har man dispensasjon i hjemlig region for inneværende år, så gjelder den også i cupen. Må kunne fremvises på forespørsel. Turneringsledelsen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra denne regelen.
I klassene tom. 12 år spilles aktivitetsserie uten sluttspill. Puljeoppsettet blir satt opp slik at lagene får minimum tre kamper.
Klasse Mini (6 – 8 år) spilles etter NHFs regler for minihåndball. Minihåndballturneringen vil bli forsøkt avviklet over kun én dag, avhengig av antall påmeldte reiselag i klassen.
Klasse 9-12 år spiller aktivitetsserie, alle lag får 4 kamper. Alle får premie etter sin siste kamp, se merket område i hallen.
Lagene fra 13 år og oppover blir delt inn i puljer som spiller enkel serie. Etter endt puljespill, fordeles lagene til A- og B-sluttspill. Sluttspillene avvikles som Cup. Ellers spilles kampene iht. NHFs reglement, med noen unntak.

Spilletider
 Mini J/G 6-8 år: 1 x 15 min
 J/G 9 – 12 år: 1 x 20 min
 J/G 13 – 14 år: 1 x 20 min (A-finaler 2 x 15 minutter med 5 minutters pause)
 J/G 15 – 20 år: 1 x 25 min (A-finaler 2 x 20 minutter med 5 minutters pause)

Kampavvikling
I klassene J13, G13, J14, G14, J15, G16, J16 og J18 fordeles lagene i hver pulje til A-sluttspill og B-sluttspill i.h.h.t. kampoppsettet. Lagene er delt i puljer på ca 3-5 lag.
Premiering
J/G 6 tom. 12 år
 Alle får medalje
J/G 13 tom. 20 år
 Vinner A-sluttspill: Pokal og vinnerskjorte Trondheim Håndballcup
 2. plass A-sluttspill: Pokal
 Vinner B-sluttspill: Pokal
 Det blir kåring av beste spiller i alle finaler
Premieutdeling skjer i etterkant av hver finale.


Rekkefølgeberegning i puljespill
Dersom det i det innledende seriespillet oppstår poenglikhet mellom to eller flere lag i puljen,
avgjøres rekkefølgen i puljen etter følgende regler:

 1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør
 2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør
 3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
 4. Målforskjell totalt
 5. Flest scorede mål totalt
 6. Loddtrekning
  Ved utregning etter punkt 1 – 3, settes det opp en tabell hvor kun de lag som har lik poengsum
  inngår. Ved utregning etter punkt 4 – 5 benyttes den opprinnelige tabellen for hele puljen.
  Ved uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet, avgjøres kampen ved «sudden death» (første målet
  vinner) uten tidsbegrensning. «Sudden death» settes i gang med dommerkast på midten av banen.
  Dette gjelder også ved uavgjort etter ordinær tid i finalene.

  Generelt
  Flere unntak fra NHF reglement:
  Kampene spilles uten time-out. Dommerne er instruert til ikke å stoppe klokken, bortsett fra ved
  følgende situasjoner:
   Skader som kan bli langvarige. Skadde spillere skal behandles utenfor spillebanen så langt det
  er medisinsk forsvarlig.
   Ved uthaling av tid mot slutten av jevne kamper. Dommerne må være flinke til å bestraffe
  denne type usportslig opptreden.
   Ved utvisning, 2-min eller Rødt kort, skal spiller straks forlate spillebanen, uten å drøye tiden.
  Utvisningstiden starter fra spilleren har forlatt spillebanen.
  Juryen har en langt høyere terskel for å beordre ny kamp etter en protest enn i ordinært seriespill.
  Protester på feil som ikke påvirker kamputfallet eller er likt for begge lag (eller alle i en pulje) vil bli
  avvist.
  Det kan benyttes et ubegrenset antall spillere. Alle spillere må være spilleberettiget for laget de
  spiller på.
  Presisering:
  For å unngå misforståelser rundt regelen om spillervandring mellom 1. og 2. lag, viser vi til NHFs $85
  2-3e Bestemmelser for Turneringer, der det fastslås at en spiller i en turnering ikke kan delta på flere
  lag i samme klasse. Guttelag i 12, 13 og 14 årsklassen kan benytte inntil 3 jenter i samme aldersklasse
  eller yngre uten videre godkjenning. I aktivitetsseriene (6 – 11 år) kan et ubegrenset antall jenter
  benyttes i gutteklassen. Eventuelle unntak kan dispenseres av turneringsledelsen.
  Protester
  Protester på tilfeller inntruffet under kamp, må fremmes skriftlig med lagleders underskrift og
  leveres hovedsekretariat senest 15 minutter etter kampslutt. Protestgebyret er satt til kroner 1.000,-
  og leveres samtidig med den skriftlige protesten. Protestgebyret tapes hvis protesten trekkes eller
  forkastes.
  Det gjøres oppmerksom på Spilleregel 17.11
   Dommernes avgjørelser på bakgrunn av deres situasjonsbedømmelse er endelige
   Det kan kun nedlegges protest mot avgjørelser som ikke er etter reglene
  NHF Kamp- og konkurransereglement
  §8
  (3) Skulle et lag ved protest eller annen årsak tilkjennes seieren, settes resultatet til 0-0.
  Legitimasjon forevises på forlangende av jury. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.
  Dispensasjoner
  Dispensasjoner gitt av NHF eller region gjelder også i turneringen.
   Dispensasjonen er gitt for å fremme aktivitet, og skal ikke under noen omstendighet
  brukes i den hensikt å styrke laget.
  Tekniske opplysninger om kampavvikling
  Kampprogrammet er tett, dermed må alle lag være klare 5 minutter før kampstart.
   Det lag som står oppnevnt som hjemmelag, begynner til venstre (sett fra sekretariatet),
  stiller med ball og tar avkast. Ved draktlikhet, må bortelaget stille med reservedrakter eller
  vester.
   Alle lag må ta med reservetrøyer eller vester og ball.
   Når sekretariatet blåser av kampen for full tid, forlater de spillende lag banen, mens de
  ventende lag umiddelbart inntar banen.
  Klisterbruk:
  Vi minner om klisterforbud i alle klasser til og med J/G 14 år.
  Dommere
  Det etterstrebes å sette opp dommere som er nøytrale så lang som praktisk mulig.
  I alle A-finaler er det nøytrale dommere.